ข้อมูลพื้นฐาน

Tabs

โรงเรียนชุมชนบ้านป่าซางเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

ประวัติโรงเรียน

สภาพปัจจุบัน

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๖ บ้านป่าซางดอยแก้ว ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เขตบริการของโรงเรียนคือ ป่าซางเหนือหมู่ที่ ๔ นาเจริญหมู่ที่ ๙ ตาดควันหมู่ที่ ๑๕ ป่าซางดอยแก้วหมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

เปิดทำการสอน     
        ๑. ระดับก่อนประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึงอนุบาล ๓ 

        ๒. ระดับประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่๖

ความเป็นมา

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๖ บ้านป่าซางดอยแก้ว ต.ป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ ก่อตั้งเมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้สำนักงานการการประถมศึกษาอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ เมื่อมีการปฏิรูประบบราชการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๑ 

การก่อตั้งโรงเรียนครั้งนี้มีสาเหตุมาจาก เดิมนักเรียนในหมู่บ้านได้เข้าเรียนที่โรงเรียนบ้านป่าซาง หมู่ที่ ๓ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โรงเรียนป่าซางได้ย้ายไปตั้งที่ หมู่ที่ ๑๓ ซึ่งไกลจากโรงเรียนเดิน ๑ กิโลเมตร ทำให้การเดินทางจากบ้านป่าซางเหนือ บ้านนาเจริญ เกิดปัญหาการเดินทาง เพราะระยะห่างไกล ไป-กลับ ลำบากเด็กขาดเรียนบ่อยมาก ยากต่อการแก้ไข หมู่บ้านป่าซางเหนือ ซึ่งนำโดย นายปันแก้ว  ปรวกพรมมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลป่าซาง จึงได้ปรึกษาหารือกับ นายประดิษฐ์  ปันโพธิ์ ครูใหญ่ หาทางจัดตั้งโรงเรียนขึ้นมติที่ประชุม เห็นชอบเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประถมศึกษาแห่งชาติ เพื่อขออนุมัติเป็นทางการ

การก่อตั้งโรงเรียนได้ขอบริจาคที่ดินจากราษฎร ดังนี้ นายสีมา  กันทาอินต๊ะ นายขาว  ปรวกพรมมา  นายบุญช่วย  นันทะเสน นายประสิทธิ์  แสนจันทร์ นายเฮียว  ราชะ นายก๋องคำ ศรีพรม  นายถา  อินวงค์ จำนวน ๔๑ ไร่ คิดเป็นมูลค่า ๑,๒๐๕,๐๐๐บาท ประชาชนได้ช่วยกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน ๒ หลังเปิดเรียนครั้งแรกวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔

ประวัติการก่อสร้างอาคารเรียน

ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ชร.๐๑ จำนวน ๔๔๐,๐๐๐ บาท ห้องส้วมแบบ ชร.๐๖ จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท และอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๓  จำนวน ๓๔๓,๐๐๐ บาท

ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้งบประมาณจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงรายจัดสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๖ จำนวน ๑,๑๘๖,๐๐๐ บาท และส้วมแบบ สปช. ๖๐๑ จำนวน ๔๙,๕๐๐ บาท