อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

Tabs

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

ยิ้มง่าย ทักทายเก่ง เคร่งวินัย ใส่ใจการเรียน


สีประจำโรงเรียน 

“ฟ้า  ขาว”


เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

โรงเรียนดี วิถีการเรียนรู้


ปรัชญาสถานศึกษา

สุสฺสูสํ  ลภเต  ปญฺญํ    ผู้ตั้งใจศึกษา  ย่อมได้ปัญญา 


สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน      

ธง     ฟ้า   -   ขาว