ภารกิจ

Tabs

ภารกิจ (ASSIGN  MISSION )

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง

4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อตามศักยภาพของตนเอง