ภารกิจ

Tabs

ภารกิจ (ASSIGN  MISSION )

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง

4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อตามศักยภาพของตนเอง


โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางเหนือ
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0924190216

pasangnua@pasangnua.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่าซางเหนือ. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon