คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Tabs

ข้อมูลคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

 

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

 

ตำแหน่ง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

นายกัมพล    แรงจีนะ

นายมนัส  ชุมภูคำ

นางสาวสายทอง  ทัพธานี

นายอำนาจ  นันต๊ะเสน

นายคำหล้า  นันต๊ะเสน

นายมานิตย์  ศรีพรม

นายสำราญ        กองมา

นายบุญช่วย  นันทะเสน

ส.ต.ท.เอกชัย      จันทาพูน         

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนผู้ปกครอง

ผู้แทนครู

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนศิษย์เก่า   

ผู้แทนองค์กรศาสนา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ