วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์

Tabs

วิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าประสงค์

ของโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต1


วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เป็นคนดี มินัย มีคุณธรรม ตามพระบรมราโชบาย มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ


พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

2. พัฒนาคุณภาพการศึกษา ผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง

4. พัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อตามศักยภาพของตนเอง


เป้าหมาย (Goal) 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนทั้งปกติ พิการด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิอย่างเท่าเทียม

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษา ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิชาชีพ

4. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการเรียนรู้

5. ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา


โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางเหนือ
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0924190216

pasangnua@pasangnua.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่าซางเหนือ. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon