Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงราย เขต 1 ได้จัดกิจกรรมนิเทศภายใน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ได้จัดกิจกรรมนิเทศภายใน นำโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ โดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ โดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ และคณะครู ร่วมกัน ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน จัดสวนหย่อมหน้าอาคารเรียน ตกแต่งต้นไม้

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งโรงเรียน

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผอ.ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สพป.เชียงรายเขต 3 สนับสนุนทีมงานไอซีที

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ร.10

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ นำโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือรับ มอบลูกสุกรจากโรงเรียนราชประขานุเคราะห์15

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 ดร.กัมพลไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) มอบลูกสุกร จำนวน 4 ตัว ผลผลิตของโรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า แ

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2562

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบัน

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนประจำปี 2562 เพื่อทดสอบระดับคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายบุญล้อม โสภาพรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ศิลปหัตถกรรมของนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่ม ร.ร.ป่าง

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ 20 เครื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ โดยส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ พร้อมคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ รับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่องจากมหาวิทยาลั

Read more
Latest News

ประชุมผู้ปกครอง 2/2562

เมื่อวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.ชร.1 ประชุมชี้แจงข้อราชการ/ ผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ 1/2562 /แผนการดำเนินงานเชิงนโยบาย

Read more