Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Read more
Latest News

ดูภาพยนตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง

วันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ.2563 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือได้พานักเรียนไปดูภาพยนตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง โดยได้นำรถฉายภาพยนต์เคลื่อนที่ มาให้บริการแก่นักเรียนและชาวบ้านตำบลป่าซางได้เข้าชม

Read more
Latest News

อบรมโครงการสนามจราจรเยาวชน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จัดอบรมโครงการสนามจราจรเยาวชน

Read more
Latest News

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และการทำบุญตักบาตข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อทำบุญในวาระดิถึขึ้นปีใหม่ 

Read more
Latest News

นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ปฏิบัติงานจิตอาสาเนื่องในงานศพของหมู่บ้านป่าซางเหนือ

Read more
Latest News

สร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ปรับพื้นที่เพื่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

Read more
Latest News

นิเทศการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 ก.พ 2563 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูวิชาการ ได้เข้านิเทศการสอนของครูประจำชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

Read more
Latest News

คณะครูได้ออกพบปะนักเรียน ติดตามการเรียนออนไลน์ผ่านระบบ DLTV

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 คณะครูโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้ออกพบปะนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ DLTV ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้จัดอบรมกาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้กับคณะครูโรงเรัยนบ้านป่าซางเหนือ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย 2563 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้จัดอบรมกาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้กับคณะครูโรงเรัยนบ้านป่าซางเหนือ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน

Read more
Latest News

พิธีบวงสรวงพระพุทธรูป​ปฏิมาป่าซางเหนือ

เมื่อวันที่​ 22​ สิงหาคม​ 2563​โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ​ ได้จัดพิธีบวงสรวงพระพุทธรูป​ปฏิมาป่าซางเหนือ​ และได้มีคณะกรรมการสถานศึกษา​ ผู้นำชุมชน​ ชาวบ้านในชุมชนบ้านป่าซางเหนือมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย

Read more