Latest News

เปิดเรียนวันแรก

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้ทำการเปิดเรียนวันแรก ประจำปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการการเฝ้าระวังโรค Covid-2019 โดยมีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเรียน และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

Read more
Latest News

พัฒนาโรงเรียน

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ นำโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู และผู้ปกครอง ได้ร่วมกัน ทำความสะอาด พัฒนาโรงเรียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

Read more
Latest News

แนวทางการแต่งกายประจำวัน

แนวทางการแต่งกายประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Read more
Latest News

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ นำโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกำพล แรงจินะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครู ได้ทำการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more
Latest News

จับสลากรางวัลวันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ทางโรงเรียนนำโดย ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและกรรมการสถานศึกษาได้จัดงานจับสลากรางวัล วันสถาปนาโรงเรียนโดยมี นายกัมพล แรงจีนะเป็นประธานเปิดงาน

Read more
Latest News

กีฬาสีสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 มกราคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.ชร.1 โดยคณะกรรมการสถานศึกาา ผู้อำนวยการ และคณะครู ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีนายปภาน นัยติ๊บ สมาชิกองค์การบ

Read more
Latest News

รับรางวัล เนื่องในวันครู ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 คณะครูโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.ชร.1 ได้รับรางวัล เนื่องในวันครู ประจำปี 2565 ที่จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม โดยมีท่านบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้งเป็นผู้มอบ ประกอบด้วย นางสาวธิดารัตน์ ธรร

Read more
Latest News

กองทุนพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เดือน 9(กันยายน) 2564 คณะครูกรรมการบริหารกองทุนธุรกิจนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ และคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาชุมชนและโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ เปิดบัญชีกองทุนธุรกิจนักเรียนฯ และกองทุน พัฒนาชุมชนฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งทุนสำหรับนักเร

Read more