Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 ได้จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิ

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 จัดกิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว และพืชผักสมุนไพร

เมื่อวัน อังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือจัดกิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัว และพืชผักสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

Read more
Latest News

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ก่อแปลงปลูกผัก และโรงเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็น สร้างแหล่งเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชา1

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้นำอิฐบล็อกที่ผู้ปกครองนักเรียนร่วมบริจาค

Read more