Latest News57010132

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน

และคณะครูผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

และได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่ เข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ

ณ จังหวัดน่าน 1 รายการ คือ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ป.1-ป.3 จากเด็กหญิงจิตรลดา นันต๊ะเสน

โดยมีครูศิริพร ไชยวงค์ษา เป็นผู้ฝึกสอน

Comments

0 Comments