Latest News57010132

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 ได้จัดกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน และทำให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ทางบ้านของนักเรียน และนำข้อมูลไปวางแผนพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียนต่อไป

Comments

0 Comments