Latest News57010132

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สพป.เชียงรายเขต 1 จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562
เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน  เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์  ทางโรงเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง


Comments

0 Comments