Latest News57010132

โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ได้ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล กับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ โดย พ่อคำหล้า นันต๊ะเสน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมกับส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู ได้ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล กับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ฯ เพื่อคัดเลือกโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยมี ซีพีเอฟ ให้การสนับสนุน โรงเรือนและอุปกรณ์ รวมถึงมอบพันธุ์ไก่ไข่ พร้อมส่งผู้เชี่ยวชาญถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิชาการ และการจัดการ ให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ และนักเรียนผู้ดูแลโครงการฯ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้บริโภคไข่ไก่สดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 มื้อ หรือ 120 ฟองต่อคนต่อปีการศึกษา พร้อมทั้งได้เรียนรู้การผลิตอาหารปลอดภัยด้วยตนเอง เพื่อนำผลผลิตไข่สดที่ได้มาแบ่งปันบริโภคกันภายในโรงเรียนผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน นอกจากนั้นเยาวชนยังสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดเลี้ยงชีพในอนาคตได้อย่างยั่งยืน