Latest News57010132

สร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ ปรับพื้นที่เพื่อสร้างโรงเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยได้รับการสนับสนุนจาก ซีพีเอฟ

Comments

0 Comments