นายปฏิภาณ ตระการ

ครู

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 15/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 083578XXXX
 • Facebook :
 • Email : patiparnttt@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าซางเหนือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6285
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 6285
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.TC

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่