นางธรรมภรณ์ พญาใจ

ข้าราชการครูบำนาญ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 05/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 089850XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าซางเหนือ
 • ประเภทบุคลากร : อื่นๆ
 • ตำแหน่ง : ข้าราชการครูบำนาญ
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 6660
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 6660
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่