นายจักรพล ยินดี

ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 17/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087355XXXX
 • Facebook : จักรพล ยินดี
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าซางเหนือ
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1001
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1001
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : W.B.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่