นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง

ครูอัตราจ้าง

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 21/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080125XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าซางเหนือ
 • ประเภทบุคลากร : ครูอัตราจ้าง
 • ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1007
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1007
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่