นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์

ครูผู้ช่วย

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 19/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 082-76XXXX
 • Facebook :
 • Email : por-netnapa@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านป่าซางเหนือ
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 38083
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 1560700007184
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : btc

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

หมู่ที่ 16 บ้านป่าซางเหนือ
ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0924190216

pasangnua@pasangnua.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่าซางเหนือ. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon