นางสุณี ศรีมูล

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจรัญญา คำยอด

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม

ตำแหน่ง : ครู

นางพูลทรัพย์ ศรีพรม

ตำแหน่ง : ครู

นางมยุรา ปันโพธิ์

ตำแหน่ง : ครู

นางมัตติกา ธุวะคำ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี

ตำแหน่ง : ครู

นางศิริพร ไชยวงค์ษา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสายทอง ทัพธานี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์

ตำแหน่ง : ครู

นายปฏิภาณ ตระการ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวณฐิตา เพ็ชร์จินดา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวจิรานุช กิตติรุ่งอรุณ

ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายดาวลอย นันทะเสน

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายเรืองฤทธิ์ วงค์ใจ

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางธรรมภรณ์ พญาใจ

ตำแหน่ง : ข้าราชการครูบำนาญ