ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวจรัญญา คำยอด

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวธิดารัตน์ ธรรมโม

ตำแหน่ง : ครู

นางพูลทรัพย์ ศรีพรม

ตำแหน่ง : ครู

นางมยุรา ปันโพธิ์

ตำแหน่ง : ครู

นางมัตติกา ธุวะคำ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวยุพินปารย์ พันธุ์มาลี

ตำแหน่ง : ครู

นางศิริพร ไชยวงค์ษา

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวสายทอง ทัพธานี

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวพนัชกร โตธนพัฒน์

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย

นายปฏิภาณ ตระการ

ตำแหน่ง : ครู

นางสาวณฐิตา เพ็ชร์จินดา

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายดาวลอย นันทะเสน

ตำแหน่ง : นักการภารโรง

นายจักรพล ยินดี

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริพร เฉลิมเลี่ยมทอง

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

นางสาวอุไรรัตน์ อาทิตย์สาม

ตำแหน่ง : พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางธรรมภรณ์ พญาใจ

ตำแหน่ง : ข้าราชการครูบำนาญ