ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย
รหัสวิชา :
ท12101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
5.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
100 ชม. / ภาคเรียน200 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เรียนรู้ภาษาไทย 1/2563
บทที่ : 1 นำ้ใส
บทที่ : 2 ใจหาย
2 รักไทย 1/2563
บทที่ : 3 ครัวป่า
บทที่ : 4 กลัวทำไม
3 ใส่ใจภาษา 1/2563
บทที่ : 5 ชีวิตใหม่
บทที่ : 6 มีน้ำใจ
4 รักษ์โลก 2/2563
บทที่ : 7 นักคิดสมองใส
บทที่ : 8 โลกร้อน
5 รักตัวรักครอบครัว 2/2563
บทที่ : 9 รักพ่อรักแม่
บทที่ : 10 เข็ดแล้ว
6 รักชาติ 2/2563
บทที่ : 11 เด็กดี
บทที่ : 12 ชาติไทย