ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อวิชา :
คณิตศาสตร์
รหัสวิชา :
ค12101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
5.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
100 ชม. / ภาคเรียน200 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 จำนวนนับไม่เกิน 1000แลละ0 1/2563
บทที่ : 1 จำนวนับไม่เกิน 1000
2 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1000 1/2563
บทที่ : 2 การบวก ผลลัพท์ไม่เกิน 1000และการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1000
3 การวัดความยาว 1/2563
บทที่ : 3 การวัดความยาว
4 การวัดน้ำหนัก 1/2563
บทที่ : 4 การวัดน้ำหนัก
5 การคูณ 2/2563
บทที่ : 1 การคูณ
6 การหาร 2/2563
บทที่ : 1 การหาร
7 เวลา 2/2563
บทที่ : 1 เวลา
8 การวัดปริมาตร 2/2563
บทที่ : 1 การวัดปริมาตร
9 รูเรขาคณิ ต 2/2563
บทที่ : 1 รูปเรขาคณิต
10 การบวก ลบ คูณ หารระคน 2/2563
บทที่ : 1 การบวก ลบ คูณ หารระคนกัน
11 แผนภูมิรูปภาพ 2/2563
บทที่ : 1 แผนภูมิรูปภาพ