ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา :
อ11101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
3.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน120 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 First day at school 1/2563
บทที่ : 1 First day at school (Lesson 1)
บทที่ : 2 First day at school (Lesson 2)
2 My school things 1/2563
บทที่ : 1 My school things (Lesson 1)
บทที่ : 2 My school things (Lesson 2)
3 My family 1/2563
บทที่ : 1 My family (Lesson 1)
บทที่ : 2 My family (Lesson 2)
4 My face 2/2563
บทที่ : 1 My face (Lesson 1)
บทที่ : 2 My face (Lesson 2)
5 My pets 2/2563
บทที่ : 1 My pets (Lesson 1)
บทที่ : 2 My pets (Lesson 2)
6 My favourite foods 2/2563
บทที่ : 1 My favourite foods (Lesson 1)
บทที่ : 2 My favourite foods (Lesson 2)