ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา :
อ12101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
3.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน120 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 Unit 1 Back to school 1/2563
บทที่ : 1 Unit 1 Back to school (Lesson 1)
บทที่ : 2 Unit 1 Back to school (Lesson 2)
2 Unit 2 At home 1/2563
บทที่ : 1 At home (Lesson 1)
บทที่ : 2 Unit 2 At home (Lesson 2)
3 Unit 3 All about me 1/2563
บทที่ : 1 Unit 3 All about me (Lesson 1)
บทที่ : 2 Unit 3 All about me (Lesson 2)
4 On the farm 2/2563
บทที่ : 1 On the farm (Lesson 1)
บทที่ : 2 On the farm (Lesson 2)
5 Nice weather 2/2563
บทที่ : 1 Nice weather (Lesson 1)
บทที่ : 2 Nice weather (Lesson 2)
6 Play days 2/2563
บทที่ : 1 Play days (Lesson 1)
บทที่ : 2 Play days (Lesson 2)