ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา :
อ13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
3.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน120 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 Back to school again 1/2563
บทที่ : 1 Back to school again (Lesson 1)
บทที่ : 2 Back to school again (Lesson 2)
2 All year round 1/2563
บทที่ : 1 All year round (Lesson 1)
บทที่ : 2 All year round (Lesson 2)
3 Family and friends 1/2563
บทที่ : 1 Family and friends (Lesson 1)
บทที่ : 2 Family and friends (Lesson 2)
4 Around town 2/2563
บทที่ : 1 Around town (Lesson 1)
บทที่ : 2 Around town (Lesson 2)
5 Yummy food 2/2563
บทที่ : 1 Yummy food (Lesson 1)
บทที่ : 2 Yummy food (Lesson 2)
6 Playtime 2/2563
บทที่ : 1 Playtime (Lesson 1)
บทที่ : 2 Playtime (Lesson 2)