ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา :
อ14101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 School day 1/2563
บทที่ : 1 School day (Lesson 1)
บทที่ : 2 School day (Lesson 2)
2 The amazing body 1/2563
บทที่ : 1 The amazing body (Lesson 1)
บทที่ : 2 The amazing body (Lesson 2)
3 At the market 1/2563
บทที่ : 1 At the market (Lesson 1)
บทที่ : 2 At the market (Lesson 2)
4 Wild animals 2/2563
บทที่ : 1 Wild animals (Lesson 1)
บทที่ : 2 Wild animals (Lesson 2)
5 City and space 2/2563
บทที่ : 1 City and space (Lesson 1)
บทที่ : 2 City and space (Lesson 2)
6 Sports day 2/2563
บทที่ : 1 Sports day (Lesson 1)
บทที่ : 2 Sports day (Lesson 2)