ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา :
อ15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 Unit 1 At school 1/2563
บทที่ : 1 At school (Lesson 1)
บทที่ : 2 Unit 1 At school (Lesson 2)
2 Unit 2 Who’s that? 1/2563
บทที่ : 1 Who’s that? (Lesson 1)
บทที่ : 2 Who’s that? (Lesson 2)
3 Healthy habits 1/2563
บทที่ : 1 Healthy habits (Lesson 1)
บทที่ : 2 Healthy habits (Lesson 2)
4 Amazing animals 2/2563
บทที่ : 1 Amazing animals (Lesson 1)
บทที่ : 2 Amazing animals (Lesson 2)
5 Help our planet! 2/2563
บทที่ : 1 Help our planet! (Lesson 1)
บทที่ : 2 Help our planet! (Lesson 2)
6 Free time 2/2563
บทที่ : 1 Free time (Lesson 1)
บทที่ : 2 Free time (Lesson 2)