ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ

ข้อมูลรายวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อวิชา :
ภาษาอังกฤษ
รหัสวิชา :
อ16101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
ภาษาต่างประเทศ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 What do you want to be? 1/2563
บทที่ : 1 What do you want to be? (Lesson 1)
บทที่ : 2 What do you want to be? (Lesson 2)
2 Play safe 1/2563
บทที่ : 1 Play safe (Lesson 1)
บทที่ : 2 Play safe (Lesson 2)
3 It was great! 1/2563
บทที่ : 1 It was great! (Lesson 1)
บทที่ : 2 It was great! (Lesson 2)
4 On holiday 2/2563
บทที่ : 1 On holiday (Lesson 1)
บทที่ : 2 On holiday (Lesson 2)
5 Out and about 2/2563
บทที่ : 1 Out and about (Lesson 1)
บทที่ : 2 Out and about (Lesson 2)
6 That’s entertainment! 2/2563
บทที่ : 1 That’s entertainment! (Lesson 1)
บทที่ : 2 That’s entertainment! (Lesson 2)
7 Culture 2/2563
บทที่ : 1 culture