ข้อมูลรายวิชาศิลปะ

ข้อมูลรายวิชาศิลปะ
ชื่อวิชา :
ศิลปะ
รหัสวิชา :
ศ12101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เรียนรู้ศิลปะที่หลากหลาย 1/2563
บทที่ : 1 เรียนรู้ศิลปะที่หลากหลาย
2 พื้นฐานศิลปะ 1/2563
บทที่ : 2 พื้นฐานศิลปะ
3 สร้างสรรค์สนุก 1/2563
บทที่ : 3 สร้างสรรค์สนุก
4 สร้างสรรค์งานเคลื่อนไหว 1/2563
บทที่ : 4 สร้างสรรค์งานเคลื่อนไหว