ข้อมูลรายวิชาศิลปะ

ข้อมูลรายวิชาศิลปะ
ชื่อวิชา :
ศิลปะ
รหัสวิชา :
ศ13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 สังเกตสู่สร้างสรรค์ 1/2563
บทที่ : 1 สังเกตสู่สร้างสรรค์
2 สร้างสรรค์งานศิลป์ 1/2563
บทที่ : 2 สร้างสรรค์งานศิลป์ วาดทุกสิ่งที่ใกล้ตัว
3 สนุกกับงานปั้น 1/2563
บทที่ : 3 สนุกกับงานปั้น
4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น 1/2563
บทที่ : 4 คิดอย่างไรวาดอย่างนั้น
5 ทัศน์ศิลป์ในท้องถิ่น 1/2563
บทที่ : 5 ทัศน์ศิลป์ในท้องถิ่น
6 ลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรี โน้ตดนตรี 2/2563
บทที่ : 6 ลักษณะและเสียงของเครื่องดนตรี โน้ตดนตรี
7 เพลงพาเพลิน 2/2563
บทที่ : 7 เพลงพาเพลิน
8 ทักษะการขับร้องและการบรรเลง 2/2563
บทที่ : 8 ทักษะการขับร้องและการบรรเลง
9 การฟังเพลงและการ วิเคราะห์เพลง 2/2563
บทที่ : 9 การฟังเพลงและการ วิเคราะห์เพลง
10 ดนตรีในชีวิตประจำวัน 2/2563
บทที่ : 10 ดนตรีในชีวิตประจำวัน
11 ลีลาการเคลื่อนไหว 2/2563
บทที่ : 11 ลีลาการเคลื่อนไหว
12 ภาษาท่าและนาฏศัพท์ 2/2563
บทที่ : 12 ภาษาท่าและนาฏยศัพท์
13 ชมการแสดงนาฏศิลป์ 2/2563
บทที่ : 13 ชมการแสดงนาฏศิลป์
14 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย 2/2563
บทที่ : 14 ความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย
15 การแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่นตนเอง 2/2563
บทที่ : 15 การแสดงนาฏศิลป์ในท้องถิ่น