ข้อมูลรายวิชาศิลปะ

ข้อมูลรายวิชาศิลปะ
ชื่อวิชา :
ศิลปะ
รหัสวิชา :
ศ14101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 พื้นฐานงานศิลปะ 1/2563
บทที่ : 1 พื้นฐานงานศิลปะ
2 สีอุ่นกับสีเย็น 1/2563
บทที่ : 2 สีอุ่นกับสีเย็น
3 สนุกกับงานพิมพ์ 1/2563
บทที่ : 3 สนุกกับงานพิมพ์
4 ทำอย่างไรให้ภาพสวย 1/2563
บทที่ : 4 ทำอย่างไรให้ภาพสวย
5 ทัศนศิลป์กับวัฒนธรรม 1/2563
บทที่ : 5 ทัศนศิลป์กับวัมนธรรม
6 เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลง 2/2563
บทที่ : 6 เครื่องดนตรีที่ใช้ในเพลง
7 จังหวะ ทำนองและประโยคเพลง 2/2563
บทที่ : 7 จังหวะ ทำนองและโยคเพลง
8 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 2/2563
บทที่ : 8 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
9 หลักการร้องเพลง 2/2563
บทที่ : 9 หลักการร้องเพลง
10 วิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้าน 2/2563
บทที่ : 10 วิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้าน
11 การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะพื้นเมือง 2/2563
บทที่ : 11 การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเพลงพื้นเมือง
12 นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย 2/2563
บทที่ : 12 นาฏศิลป์ไทยและภาษาท่า ทางนาฏศิลป์ไทย
13 การแสดงนาฏศิลป์ไทย 2/2563
บทที่ : 13 การแสดงนาฎศิลป์ไทย
14 การละคร 2/2563
บทที่ : 14 การละคร
15 นาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น 2/2563
บทที่ : 15 นาฏศิลปฺ์ไทยกับการแสดงท้องถิ่น