ข้อมูลรายวิชาศิลปะ

ข้อมูลรายวิชาศิลปะ
ชื่อวิชา :
ศิลปะ
รหัสวิชา :
ศ15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เหมือน ต่าง สร้างสรรค์ 1/2563
บทที่ : 1 เหมือนต่างสร้างสรรค์
2 ภาพนี้มีปัญหา 1/2563
บทที่ : 2 ภาพนี้มีปัญหา
3 วาดแสงเล่นสี 1/2563
บทที่ : 3 วาดแสงเล่นสี
4 ปั้นตามจินตนาการ 1/2563
บทที่ : 4 ปั้นตามจินตนาการ
5 จัดวางสร้างงานพิมพ์ 1/2563
บทที่ : 5 จัดวางสร้างงานพิมพ์
6 ภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์ 1/2563
บทที่ : 6 ภูมิปัญญาในงานทัศนศิลป์
7 เครื่องดนตรีบรรเลง จังหวะ และทำนอง 1/2563
บทที่ : 7 เครื่องดนตรี บรรเลงจังหวะและทำนอง
8 วงดนตรีไทยและสากล 2/2563
บทที่ : 8 วงดนตรีไทยและสากล
9 องค์ประกอบดนตรี 2/2563
บทที่ : 9 องค์ประกอบดนตรี
10 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 2/2563
บทที่ : 10 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
11 หลักการขับร้อง 2/2563
บทที่ : 11 หลักการขับร้อง
12 สร้างสรรค์ดนตรี 2/2563
บทที่ : 12 สร้างสรรค์ดนตรี
13 ดนตรีกับประเพณีท้องถิ่น 2/2563
บทที่ : 13 ดนตรีกับประเพณีท้องถิ่น
14 นาฏศิลป์จินตนาการสร้างสรรค์ 2/2563
บทที่ : 14 นาฏศิลป์จินตนาการสร้างสรรค์
15 การแสดงนาฏศิลป์และละคร 2/2563
บทที่ : 15 การแสดงนาฏศิลป์และละคร
16 การแสดงนาฏศิลป์ไทย 2/2563
บทที่ : 16 การแสดงนาฏศิลป์ไทย
17 ละครและหลักการชมละครที่ดี 2/2563
บทที่ : 17 ละครและหลักการชมละคร
18 นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล 2/2563
บทที่ : 18 นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล