ข้อมูลรายวิชาศิลปะ

ข้อมูลรายวิชาศิลปะ
ชื่อวิชา :
ศิลปะ
รหัสวิชา :
ศ16101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 สวยงามด้วยความ สมดุล 1/2563
บทที่ : 1 สวยงามด้วยความ สมดุล
2 สีตรงข้ามก็งามได้ 1/2563
บทที่ : 2 สีตรงข้ามก็งามได้
3 มิติ สู่ 3 มิติ 1/2563
บทที่ : 3 มิติ สู่ 3 มิติ
4 ปั้นแต่งเติม เพิ่มและลด 1/2563
บทที่ : 4 ปั้นแต่งเติม เพิ่มและลด
5 ภาพนี้มีความหมาย 1/2563
บทที่ : 5 ภาพนี้มีความหมาย
6 ทัศน์ศิลป์สะท้อนชีวิต 1/2563
บทที่ : 6 ทัศน์ศิลป์สะท้อนชีวิต
7 วิวัฒนาการดนตรีไทย 1/2563
บทที่ : 7 วิวัฒนาการดนตรีไทย
8 เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล 2/2563
บทที่ : 8 เครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากล
9 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 2/2563
บทที่ : 9 เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี
10 หลักการร้องเพลง 2/2563
บทที่ : 10 หลักการร้องเพลงไทย
11 การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง 2/2563
บทที่ : 11 การวิเคราะห์เพลงและหลักการฟังเพลง
12 วิวัฒนาการดนตรีไทย 2/2563
บทที่ : 12 วิวัฒนาการดนตรีไทย
13 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 2/2563
บทที่ : 13 นาฏศิลป์สร้างสรรค์
14 นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ไทย 2/2563
บทที่ : 14 นาฏศิลป์ไทยและภาษาท่า ทางนาฏศิลป์ไทย
15 การแสดงนาฏศิลป์และละคร 2/2563
บทที่ : 15 การแสดงนาฏศิลป์และละคร
16 มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร 2/2563
บทที่ : 16 มารยาทในการชมการแสดงนาฏศิลป์และละคร
17 บทบาทหน้าที่ของงานนาฏศิลป์และการละคร 2/2563
บทที่ : 17 บทบาทหน้าที่ของงานนากสิลป์และการละคร
18 ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย 2/2563
บทที่ : 18 ประวัตินาฏศิลป์และการละคร