ข้อมูลรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี

ข้อมูลรายวิชาลูกเสือ-เนตรนารี
ชื่อวิชา :
ลูกเสือ-เนตรนารี
รหัสวิชา :
ก76719
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
0.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
0 ชม. / ภาคเรียน0 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา