ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย
รหัสวิชา :
ท15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
4.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน160 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ครอบครัวพอเพียง 1/2563
บทที่ : 1 ครอบครัวพอเพียง
2 คนละไม้คนละมือ 1/2563
บทที่ : 1 คนละไม้ คนละมือ
3 ภัยเงียบ 1/2563
บทที่ : 1 ภัยเงียบ
4 ประชาธิปไตยใบกลาง 1/2563
บทที่ : 1 ประชาธิปไตยใบกลาง
5 ร่วมแรง ร่วมใจ 1/2563
บทที่ : 1 ร่วมแรง ร่วมใจ
6 จากคลองสู่ห้องแอร์ 1/2563
บทที่ : 1 จากคลองสู่ห้องแอร์
7 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ 1/2563
บทที่ : 1 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
8 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง 1/2563
บทที่ : 1 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง