ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย
รหัสวิชา :
ท15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
4.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน160 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ครอบครัวพอเพียง 1/2563
บทที่ : 1 ครอบครัวพอเพียง
2 คนละไม้คนละมือ 1/2563
บทที่ : 1 คนละไม้ คนละมือ
3 ภัยเงียบ 1/2563
บทที่ : 1 ภัยเงียบ
4 ประชาธิปไตยใบกลาง 1/2563
บทที่ : 1 ประชาธิปไตยใบกลาง
5 ร่วมแรง ร่วมใจ 1/2563
บทที่ : 1 ร่วมแรง ร่วมใจ
6 จากคลองสู่ห้องแอร์ 1/2563
บทที่ : 1 จากคลองสู่ห้องแอร์
7 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ 1/2563
บทที่ : 1 ดั่งหยาดทิพย์ชโลมใจ
8 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง 1/2563
บทที่ : 1 ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง
9 ชีวิตมีค่า 2/2563
บทที่ : 1 ชีวิตมีค่า่
10 ปลอดภัยไว้ก่อน 2/2563
บทที่ : 1 ปลอดภัยไว้ก่อน
11 หน้าต่างที่เปิดกว้าง 2/2563
บทที่ : 1 หน้าต่างที่เปิดกว้าง
12 ภาษาจรรโลงใจ 2/2563
บทที่ : 1 ภาษาจรรโลงใจ
13 รู้ไว้ได้ประโยชน์ 2/2563
บทที่ : 1 รู้ไว้ได้ประโยชน์
14 แรงกระทบ 2/2563
บทที่ : 1 แรงกระทบ
15 วิถีชีวิตไทย 2/2563
บทที่ : 1 วิถีชีวิตไทย
16 สายน้ำสายชีวิต 2/2563
บทที่ : 1 สายน้ำสายชีวิต