ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย
รหัสวิชา :
ท16101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
4.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน160 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 จากผาแต้ม...สู่อียิปต์ 1/2563
บทที่ : 1 จากผาแต้ม...สู่อียิปต์
2 ควาย ข้าว และชาวนา 1/2563
บทที่ : 1 ควาย ข้าว และชาวนา
3 อ่านป้ายได้สาระ 1/2563
บทที่ : 1 อ่านป้ายได้สาระ
4 กลทีตานี 1/2563
บทที่ : 1 กลทีตานี
5 ละครย้อนคิด 1/2563
บทที่ : 1 ละครย้อนคิด
6 กลอนกานท์จากบ้านไทย 1/2563
บทที่ : 1 กลอนกานท์จากบ้านไทย
7 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า 1/2563
บทที่ : 1 กว่าแผ่นดินจะกลบหน้า
8 ไม้งามในสวนแก้ว 1/2563
บทที่ : 1 ไม้งามในสวนแก้ว
9 เรียงร้อยถ้อยคำเป็นลำนำกลอน 2/2563
10 ประโยคหลากหลายขยายความรู้ 2/2563
11 ข้อคิดสะกิดใจได้จากสำนวน 2/2563
12 ภาษาใดใดเราใช้ร่วมกัน 2/2563
13 เขียนอย่างได้คุณค่า 2/2563
14 พูดอย่างชำนาญสื่อสารเข้าใจ 2/2563
15 เขียนถูกวิธีต้องมีรูปแบบ 2/2563
16 อ่านดีมีประโยชน์ 2/2563