ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย

ข้อมูลรายวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชา :
ภาษาไทย
รหัสวิชา :
ท16101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
4.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
80 ชม. / ภาคเรียน160 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ชมรมคนรักวรรณคดี 1/2563
บทที่ : 1 ชมรมคนรักวรรณคดี
2 นิทานทองอิน 1/2563
บทที่ : 2 นิทานทองอิน
3 การเดินทางของพลายน้อย 1/2563
บทที่ : 3 การเดินทางของพลายน้อย
4 อย่าชิงสุกก่อนห่าม ไม่งามดี 2/2563
บทที่ : 4 อย่าชิงสุกก่อนห่าม ไม่งามดี
5 ศึกสายเลือด 2/2563
บทที่ : 5 ศึกสายเลือด
6 สมุดมิตรภาพ 2/2563
บทที่ : 6 สมุดมิตรภาพ