ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อวิชา :
วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา :
ว11101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
3.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน120 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์ 1/2563
บทที่ : 1 เรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
2 ตัวเรา สัตว์และพืชรอบตัวเรา 1/2563
บทที่ : 2 ร่างกายของเรา สัตว์และพืชรอบตัวเรา
3 การใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้น 1/2563
บทที่ : 4 การใช้งานเทคโนโลยีเบื้องต้น
4 สิ่งต่างๆรอบตัวเรา 2/2563
บทที่ : 1 วัสดุรอบตัวเรา
บทที่ : 2 เสียงในชีวิตประจำวัน
5 โลกและท้องฟ้าของเรา 2/2563
บทที่ : 1 ท้องฟ้าและดวงดาว
บทที่ : 2 หิน
6 วิทย์คอม 2/2563
บทที่ : 1 การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
บทที่ : 2 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย