ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อวิชา :
วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา :
ว12101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
3.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน120 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว 1/2563
บทที่ : 1 การเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์
บทที่ : 2 การสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์
2 วัสดุและการใช้ประโยชน์ 1/2563
บทที่ : 1 สมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุและการใช้ประโยชน์จากวัสดุ
บทที่ : 2 สมบัติของวัสดุที่ได้จากการผสมวัสดุ
3 เทคโนโลยี 1/2563
บทที่ : 1 เทคโนโลยี
บทที่ : 2 เทคโนโลยีกับชีวิต
4 แสงและสิ่งมีชีวิต 2/2563
บทที่ : 1 แสง
บทที่ : 2 สิ่งมีชีวิต
5 ดินรอบตัวเรา 2/2563
บทที่ : 1 มารู้จักดิน
บทที่ : 2 ประโยชน์ของดิน