ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี

ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี
ชื่อวิชา :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี
รหัสวิชา :
ว13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
3.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน120 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ชีวิตของสัตว์ 1/2563
บทที่ : 1 ชีวิตของสัตว์
2 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุและวัตถุ 1/2563
บทที่ : 1 การเปลี่ยนแปลงของวัสดุและวัตถุ
3 Coding อะไรเอ่ย 1/2563
บทที่ : 1 Coding อะไรเอ่ย
4 ตามใจฉันกำหนด 1/2563
บทที่ : 1 ตามใจฉันกำหนด
5 ท่องโลกกว้าง 1/2563
บทที่ : 1 ท่องโลกกว้าง
6 โลกไร้พรมแดน 1/2563
บทที่ : 1 โลกไร้พรมแดน
7 ค้นหาเรื่องราว 1/2563
บทที่ : 1 ค้นหาเรื่องราว
8 แรงและการเคลื่อนที่ ของวัตถุ 1/2563
บทที่ : 1 แรงและการการเคลื่อนที่ของวัตถุ
9 อากาศบนโลก 2/2563
บทที่ : 1 อากาศบนโลก
10 พลังงานบนโลกของ เรา 2/2563
บทที่ : 1 พลังงานบนโลกของเรา
11 ดวงอาทิตย์กับชีวิต 2/2563
บทที่ : 1 ดวงอาทิตย์กับชีวิต
12 หนูน้อยนักขาย 2/2563
บทที่ : 1 หนูน้อยนักขาย
13 ปลอดภัยไว้ก่อน 2/2563
บทที่ : 1 ปลอดภัยไว้ก่อน
14 ชีวิตรวดเร็ว ด้านเทคโนโลยี 2/2563
บทที่ : 1 ชีวิตรวดเร็วด้านเทคโนโลยี
15 ข้อตกลงของส่วนรวม 2/2563
บทที่ : 1 ข้อตกลงของส่วนรวม