ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์

ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อวิชา :
วิทยาศาสตร์
รหัสวิชา :
ว14101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
3.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน120 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว 1/2563
บทที่ : 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิต
2 ส่วนต่างๆของพืช 1/2563
บทที่ : 1 หน้าที่ของราก ลำต้น ใบ และดอกของพืช
3 แรง 1/2563
บทที่ : 1 แรง
4 แสง 1/2563
บทที่ : 1 แสงและการมองเห็น
5 ขั้นตอนการแก้ปัญหา 1/2563
บทที่ : 1 อัลกอริทึมและเหตุผลเชิงตรรกะ
บทที่ : 2 การรวบรวมและประมวลข้อมูล
6 การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายด้วย Scracth 1/2563
บทที่ : 1 การใชโปรแกรม Scracth เบื้องต้น
บทที่ : 2 การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scracth
7 วัสดุและสสาร 2/2563
บทที่ : 1 ความแข็งของวัสดุ
บทที่ : 2 สภาพความยืดหยุ่นของวัสดุ
บทที่ : 3 การนำความร้อนของวัสดุ
บทที่ : 4 การนำไฟฟ้าของวัสดุ
8 สถานะของสาร 2/2563
บทที่ : 1 ของแข็ง
บทที่ : 2 ของเหลว
บทที่ : 3 แก๊ส
9 โลกและอวกาศ 2/2563
บทที่ : 1 การขึ้นตกและรูปร่างของดวงจันทร์
บทที่ : 2 ระบบสุริยะ
10 อินเตอร์เน็ตน่ารู้ 2/2563
บทที่ : 1 อินเตอร์เน็ตน่ารู้
11 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 2/2563
บทที่ : 1 การใช้เทคโลยีอย่างปลอดภัย