ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี

ข้อมูลรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี
ชื่อวิชา :
วิทยาศาสตร์และเทคโนโนโลยี
รหัสวิชา :
ว16101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
3.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
60 ชม. / ภาคเรียน120 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มฟิสิกส์
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 อาหารและการย่อยอาหาร 1/2563
บทที่ : 1 สารอาหาร
บทที่ : 2 ระบบย่อยอาหาร
2 การแยกสารผสม 1/2563
บทที่ : 1 การแยกสารเนื้อผสมอย่างง่าย
3 หินและซากดึกดำบรรพ์ 1/2563
บทที่ : 1 กระบวนการเกิดหิน วัฎจักรหินและนำหินและแร่ไปใช้ประโยชน์
บทที่ : 2 การเกิดซากดึกดำบรรพ์และการนำไปใช้ประโยชน์
4 ปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ 2/2563
บทที่ : 1 ลมบก ลมทะเลและมรสุม
บทที่ : 2 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
บทที่ : 3 ภัยธรรมชาติ
5 เงา อุปราคาและเทคโนโลยีอวกาศ 2/2563
บทที่ : 1 เงาและอุปราคา
บทที่ : 2 เทคโนโลยีอวกาศ
6 แรงไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า 2/2563
บทที่ : 1 แรงไฟฟ้า
บทที่ : 2 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
7 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 2/2563
บทที่ : 1 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
8 การเขียนโปรแกรมเพื่่อแก้ปัญหา 2/2563
บทที่ : 1 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา
9 การใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูล 2/2563
บทที่ : 1 การใช้อินเตอร์เน็ตค้นหาข้อมูล
10 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันอย่างปลอดภัย 2/2563
บทที่ : 1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันอย่างปลอดภัย