ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อวิชา :
สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา :
พ14101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เรียนรู้ตัวเรา 1/2563
บทที่ : 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย
บทที่ : 2 ระบบกล้ามเนื้อ
บทที่ : 3 ระบบกระดูกและข้อ
2 ชีวิตและครอบครัว 1/2563
บทที่ : 1 เพื่อนและครอบครัว
บทที่ : 2 พฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสม
3 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 1/2563
บทที่ : 1 การเคลื่อนไหวร่างกาย
บทที่ : 2 กีฬาพื้นฐาน
บทที่ : 3 กิจกรรมเข้าจังหวะ
บทที่ : 4 เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
4 ใส่ใจสุขภาพ 2/2563
บทที่ : 1 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
บทที่ : 2 อารมณ์กับสุขภาพ
บทที่ : 3 ฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บทที่ : 4 การทดสอบ ปรับปรุง และสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย
5 ชีวิตปลอดภัย 2/2563
บทที่ : 1 ยา
บทที่ : 2 การปฐมพยาบาล
บทที่ : 3 บุหรี่และสุรา
6 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 2 2/2563
บทที่ : 1 เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด 2
บทที่ : 2 กิิจกรรมยืดหยุ่น
บทที่ : 3 กีฬาแฮนด์บอล