ข้อมูลรายวิชาการงานอาชีพ

ข้อมูลรายวิชาการงานอาชีพ
ชื่อวิชา :
การงานอาชีพ
รหัสวิชา :
ง13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มการดำรงชีวิตและครอบครัว
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 งานบ้าน 1/2563
บทที่ : 1 สถานที่แสนสะอาด
2 เสื้อผ้าและของใช้ของฉัน 1/2563
บทที่ : 2 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
3 อาหารและโภชนาการ 1/2563
บทที่ : 3 อาหารและโภชนาการ
4 เครื่องมือเกษตรน่ารู้ 2/2563
บทที่ : 4 เครื่องมือเกษตรน่ารู้
5 พืชผักสวนครัว 2/2563
บทที่ : 5 พืชผักสวนครัว
6 งานช่าง (การบำรุงรักษา และซ่อมแซมของเล่น ของใช้) 2/2563
บทที่ : 6 งานช่าง(การบำรุงรักษา และซ่อมแซมของเล่น ของใช้)
7 สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 2/2563
บทที่ : 7 สร้างสรรค์งานประดิษฐื