ข้อมูลรายวิชาการงานอาชีพ

ข้อมูลรายวิชาการงานอาชีพ
ชื่อวิชา :
การงานอาชีพ
รหัสวิชา :
ง16101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
สาระการเรียนรู้ย่อย :
รายวิชาในกลุ่มการดำรงชีวิตและครอบครัว
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 ครอบครัวอุ่นจิต 1/2563
บทที่ : 1 บ้านงามตา
บทที่ : 2 เสื้อผ้าของฉัน
บทที่ : 3 สารพันงานครัว
บทที่ : 4 อาหารจานโปรด
2 ช่างคิดซ่อมแซม 1/2563
บทที่ : 1 เรียนรู้ร่วมกัน
บทที่ : 2 สารพันงานประดิษฐ์
บทที่ : 3 ช่างคิดช่างทำ
3 อาชีพในฝัน 2/2563
4 กิจธุระในชีวิตประจำวัน 2/2563
บทที่ : 1 กิจธุระในชีวิตประจำวัน
5 ช่างประดิษฐ์ในบ้าน 2/2563
บทที่ : 1 ช่างประดิษฐ์ในบ้าน
6 รอบรู้เรื่องเกษตร 2/2563
บทที่ : 1 รอบรู้เรื่องเกษตร
7 การจัดการในการทำงาน 2/2563
บทที่ : 1 การจัดการในการทำงาน