ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อวิชา :
สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา :
พ15101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เรียนรู้ตัวเรา 1/2563
บทที่ : 1 ระบบย่อยอาหาร
บทที่ : 2 ระบบปัสสาวะ
2 ชีวิตและครอบครัว 1/2563
บทที่ : 1 พัฒนาการทางเพศและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม
บทที่ : 2 ลักษณะของครอบครัวไทย
บทที่ : 3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
3 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 1/2563
บทที่ : 1 การเคลื่อนไหวร่างกาย
บทที่ : 2 เกมและกีฬา
บทที่ : 3 กรีฑาประเภทลู่
บทที่ : 4 ฟุตบอล
บทที่ : 5 มวยไทย
4 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 2 2/2563
บทที่ : 1 มวยไทย 2
บทที่ : 2 เซปักตะกร้อ
บทที่ : 3 กิจกรรมนันทนาการ
5 ใส่ใจสุขภาพ 2/2563
บทที่ : 1 สุขบัญญัติแห่งชาติ
บทที่ : 2 ข่าวสารสุขภาพ
บทที่ : 3 สื่อโฆษณากับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บทที่ : 4 การดูแลรักษาตนเองเบื้องต้นเมื่อเจ็บป่วย
บทที่ : 5 การทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
6 ชีวิตปลอดภัย 2/2563
บทที่ : 1 ยาและสารเสพติด
บทที่ : 2 อิทธิพลที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ
บทที่ : 3 การป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา