ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อวิชา :
สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา :
พ16101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
2.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
40 ชม. / ภาคเรียน80 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เรียนรู้ตัวเรา 1/2563
บทที่ : 1 ระบบสืบพันธุ์
บทที่ : 2 ระบบไหลเวียนโลหิต
บทที่ : 3 ระบบหายใจ
2 ชีวิตและครอบครัว 1/2563
บทที่ : 1 สัมพันธภาพ
บทที่ : 2 พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธุ์
3 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 1/2563
บทที่ : 1 กายบริหารประกอบเพลง
บทที่ : 2 กรีฑา
บทที่ : 3 เซปักตะกร้อ
บทที่ : 4 วอลเลย์บอล
4 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 2 2/2563
บทที่ : 1 วอลเลย์บอล 2
บทที่ : 2 การสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถาพทางกลไก
บทที่ : 3 กิจกรรมนันทนาการ
5 ใส่ใจสุขภาพ 2/2563
บทที่ : 1 สุขภาพกับสิ่งแวดล้อม
บทที่ : 2 โรคติดต่อ
บทที่ : 3 ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของตนเองและส่วนรวม
6 ชีวิตปลอดภัย 2/2563
บทที่ : 1 ภัยธรรมชาติ
บทที่ : 2 การป้องกันสารเสพติด