ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อวิชา :
สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา :
พ11101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เรียนรู้ตัวเรา 1/2563
บทที่ : 1 อวัยวะภายนอก
2 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 1/2563
บทที่ : 1 การเคลื่อนไหวร่างกาย
3 ชีวิตและครอบครัว 2/2563
บทที่ : 1 ครอบครัว
บทที่ : 2 การเข้าใจตนเอง
4 เพิื่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 2/2563
บทที่ : 1 ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย
บทที่ : 2 กิจกรรมทางกายและเกม
5 ใส่ใจสุขภาพ 2/2563
บทที่ : 1 สุขบัญญติแห่งชาติ
บทที่ : 2 การดูแลความสะอาดร่างกายและของใช้
บทที่ : 3 การเจ็บป่วย
6 ชีวิตปลอดภัย 2/2563
บทที่ : 1 อันตรายภายในบ้าน โรงเรียน และการเล่น