ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อวิชา :
สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา :
พ12101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เรียนรู้ตัวเรา 1/2563
บทที่ : 1 อวัยวะภายใน
บทที่ : 2 วงจรชีวิตมนุษย์
2 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 1/2563
บทที่ : 1 การเคลื่อนไหวร่างกาย
3 ชีวิตและครอบครัว 2/2563
บทที่ : 1 ครอบครัวและเพือนของเรา
บทที่ : 2 พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศและความภูมิใจในเพศของตน
4 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 2 2/2563
บทที่ : 1 กิจกรรมทางกายและเกมเบ็ดเตล็ด
บทที่ : 2 การออกกำลังกาย
5 ใสใจสุขภาพ 2/2563
บทที่ : 1 สุขภาพดีและอาหารที่มีประโยชน์
บทที่ : 2 ของเล่นและของใช้
บทที่ : 3 การป้องกันการเจ็บป่วยและการเกิดการบาดเจ็บ
6 ชีวิตปลอดภัย 2/2563
บทที่ : 1 อุบัติเหตุทางน้ำและทางบก
บทที่ : 2 ยาสามัญประจำบ้าน
บทที่ : 3 ยาเสพติดและสารอันตราย
บทที่ : 4 เครื่องหมายเตือนอันตราย
บทที่ : 5 การป้องกันอัคคีภัย