ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อมูลรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อวิชา :
สุขศึกษาและพลศึกษา
รหัสวิชา :
พ13101
น้ำหนัก/หน่วยกิต :
1.0 หน่วย
เวลาเรียน/ภาคเรียน :
20 ชม. / ภาคเรียน40 ชม. /ปี
ประเภทรายวิชา :
พื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ :
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สาระการเรียนรู้ย่อย :
ระดับการศึกษา :
ระดับประถมศึกษา
 
ที่ ชื่อหน่วย ภาคเรียน
1 เรียนรู้ตัวเรา 1/2563
บทที่ : 1 การเจริญเติบโต
2 ชีวิตและครอบครัว 1/2563
บทที่ : 1 ครอบครัว
3 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 1/2563
บทที่ : 1 การเคลื่อนไหวร่างกาย
4 เพิ่มพูนทักษะการเคลื่อนไหว 2 2/2563
บทที่ : 1 การเล่นเกม
บทที่ : 2 การละเล่นพื้นเมือง
5 ใส่ใจสุขภาพ 2/2563
บทที่ : 1 การป้องกันโรค
บทที่ : 2 อาหารหลัก 5 หมู่ และธงโภชนาการ
บทที่ : 3 การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
บทที่ : 4 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
6 ชีวิตปลอดภัย 2/2563
บทที่ : 1 อุบัติเหตุในบ้าน โรงเรียน และการเดินทาง
บทที่ : 2 การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
บทที่ : 3 การปฐมพยาบาล